logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ขายทอดตลาดอาคาราชพัสดุ/สิ่งปลูกสร้างของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
  20 เมษายน 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  22 มีนาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 มีนาคม 2562
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ี่ 2/2562 การซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี ตามประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
  7 มีนาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมาต่ำกว่า 2,400 ซีซีฯ
  14 กุมภาพันธ์ 2562
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
  12 กุมภาพันธ์ 2562
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
  12 กุมภาพันธ์ 2562
 • การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ
  20 กันยายน 2561
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม (หลังใหม่) จำนวน 1 ด้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11 กันยายน 2561
 • ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (หลังใหม่) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  25 มกราคม 2561
 • (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  21 พฤศจิกายน 2559
 • ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก
  21 พฤศจิกายน 2559
 • การประกวดราคาจ้างเหมาถมดินปรับพื้นที่เพื่อเตรียมก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
  28 เมษายน 2558
 • ขอแก้ไขเพิ่มเติมขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างราชพัสดุของโรงเรียนศาลพ่อเณร
  2 เมษายน 2557
 • ขอแก้ไขเพิ่มเติมขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างราชพัสดุของโรงเรียนวัดบางพลับ
  2 เมษายน 2557
 • ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างราชพัสดุของโรงเรียนศาลพ่อเณร
  16 มีนาคม 2557
 • ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างราชพัสดุของโรงเรียนวัดบางพลับ
  16 มีนาคม 2557