logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์มการขอแก้ไขข้อมูล (สท. 003)
  10 มิถุนายน 2557
 • แบบฟอร์มขอสิทธิ์การเข้าใช้ระบบงาน (สท. 001)
  10 มิถุนายน 2557
 • แบบสัญญาการยืมเงิน แบบ 8500
  10 มิถุนายน 2557
 • ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  10 มิถุนายน 2557
 • ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  10 มิถุนายน 2557
 • แบบใบลาพักผ่อน
  10 มิถุนายน 2557
 • แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
  10 มิถุนายน 2557
 • แบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุง รักษาใช้ และจัดหาประโยชน์ แบบ ธร 3801
  10 มิถุนายน 2557
 • แบบแจ้งการื้อถอนและจำหน่ายอาคารสิ่งปลูกสร้าง แบบ ทร.11
  10 มิถุนายน 2557
 • แบบสำรวจรายการอาคารสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ แบบ ทร.05
  10 มิถุนายน 2557
 • แบบสำรวจรายการอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ แบบ ทร.04
  10 มิถุนายน 2557
 • แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน ทร.03
  10 มิถุนายน 2557
 • หนังสือขอโอนตามมาตรา 64
  10 มิถุนายน 2557
 • แบบแสดงความประสงค์ขอโอนมารับราชการสังกัดกรมธนารักษ์
  10 มิถุนายน 2557
หมวดหมู่เอกสาร