logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรร การขึ้นบัญชีเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (ปวส.)
  14 ธันวาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (ปวส.)
  7 ธันวาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  29 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  11 พฤศจิกายน 2565
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  8 เมษายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  28 มีนาคม 2565
 • มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  16 มีนาคม 2565
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  11 มีนาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  1 มีนาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
  19 สิงหาคม 2564
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  29 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  15 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  6 กรกฎาคม 2564