logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 • มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  15 พฤษภาคม 2560
 • มาตรา 9 (2) นโยบายและการตีความ
  15 พฤษภาคม 2560
 • มาตรา 9 (3) แผนงาน/โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีงบประมาณที่กำลังดำเนินการ
  15 พฤษภาคม 2560
 • มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของเอกชน
  15 พฤษภาคม 2560
 • มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงในราชกิจจานุเบกษา
  15 พฤษภาคม 2560
 • มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาอื่น ๆ
  15 พฤษภาคม 2560
 • มาตรา 9 (7) มติ คณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
  15 พฤษภาคม 2560
 • มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
  15 พฤษภาคม 2560
 • - ประกาศประกวดราคา สอบราคาฯ
  15 พฤษภาคม 2560
 • - สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.1
  15 พฤษภาคม 2560
 • - สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
  15 พฤษภาคม 2560
 • - เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
  15 พฤษภาคม 2560
 • - งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
  15 พฤษภาคม 2560
 • มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  19 เมษายน 2560
 • มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
  19 เมษายน 2560
 • มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารฯ
  19 เมษายน 2560
 • มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ (1)
  19 เมษายน 2560
 • มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ (2)
  19 เมษายน 2560