logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ยุทธศาสตร์

 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือนกันยายน 59
  10 ตุลาคม 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือน สิงหาคม 59
  2 กันยายน 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือน กรกฎาคม 59
  5 สิงหาคม 2559
 • งานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือน มิถุนายน 59
  6 กรกฎาคม 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือน พฤษภาคม 59
  6 มิถุนายน 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือน เมษายน 59
  2 พฤษภาคม 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือน มีนาคม 59
  5 เมษายน 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 59
  3 มีนาคม 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือน มกราคม 2559
  4 กุมภาพันธ์ 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือน ธันวาคม 58
  5 มกราคม 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 58
  5 มกราคม 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือน ตุลาคม 58
  5 มกราคม 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือน กันยายน 58
  5 ตุลาคม 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือน สิงหาคม 58
  3 กันยายน 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือน กรกฎาคม 58
  10 สิงหาคม 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือน มิถุนายน 58
  6 กรกฎาคม 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือน พฤษภาคม 58
  3 มิถุนายน 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือน เมษายน 58
  6 พฤษภาคม 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือน มีนาคม 58
  7 เมษายน 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 58
  3 มีนาคม 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือน ต.ค.57 ถึง ม.ค.58
  23 กุมภาพันธ์ 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2557
  28 กันยายน 2557
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2557
  23 กันยายน 2557
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2557
  21 สิงหาคม 2557
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2557
  21 กรกฎาคม 2557
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2557
  3 มิถุนายน 2557
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2557
  20 พฤษภาคม 2557
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557
  20 เมษายน 2557
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2557
  26 มีนาคม 2557
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2556
  26 มีนาคม 2557