logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

รายงานงบทดลอง

 • งบทดลอง ประจำงวด 12 ประจำปีงบประมาณ 2564 ( เดือน กันยายน 2564)
  6 ตุลาคม 2564
 • เผยแพร่รายละเอียดประกอบการรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง วันที่ 30 กันยายน 2564
  6 ตุลาคม 2564
 • งบทดลอง ประจำงวด 11 ประจำปีงบประมาณ 2564 ( เดือน สิงหาคม 2564)
  25 สิงหาคม 2564
 • งบทดลอง ประจำงวด 10 ประจำปีงบประมาณ 2564 ( เดือน กรกฎาคม 2564)
  15 กรกฎาคม 2564
 • งบทดลอง ประจำงวด 9 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนมิถุนายน 2564)
  17 มิถุนายน 2564
 • งบทดลอง ประจำงวด 8 ประจำปีงบประมาณ 2564 ( เดือนพฤษภาคม 2564)
  18 พฤษภาคม 2564
 • งบทดลอง ประจำงวด 7 ประจำปีงบประมาณ 2564 ( เดือนเมษายน 2564)
  19 เมษายน 2564
 • งบทดลอง ประจำงวด 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนมีนาคม 2564)
  15 มีนาคม 2564
 • งบทดลอง ประจำงวด 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 ( เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
  17 กุมภาพันธ์ 2564
 • งบทดลอง ประจำงวด 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 ( เดือนมกราคม 2564)
  18 มกราคม 2564
 • งบทดลอง ประจำงวด 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ( เดือนธันวาคม 2563)
  15 ธันวาคม 2563
 • งบทดลอง ประจำงวด 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ( เดือน พฤศจิกายน 2563)
  17 พฤศจิกายน 2563
 • งบทดลอง ประจำงวด 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ( เดือนตุลาคม 2563)
  20 ตุลาคม 2563
 • เผยแพร่รายละเอียดประกอบการรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง วันที่ 30 กันยายน 2563
  16 ตุลาคม 2563
 • งบทดลอง ประจำงวด 12 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( เดือนกันยายน 2563)
  6 ตุลาคม 2563
 • งบทดลอง ประจำงวด 11 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( เดือนสิงหาคม 2563)
  10 กันยายน 2563
 • งบทดลอง ประจำงวด 10 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( เดือนกรกฎาคม 2563)
  11 สิงหาคม 2563
 • งบทดลอง ประจำงวด 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( เดือนมิถุนายน 2563)
  9 กรกฎาคม 2563
 • งบทดลอง ประจำงวด 8 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( เดือนพฤษภาคม 2563)
  10 มิถุนายน 2563
 • งบทดลอง ประจำงวด 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( เดือนเมษายน 2563)
  7 พฤษภาคม 2563
 • งบทดลอง ประจำงวด 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( เดือนมีนาคม 2563)
  7 เมษายน 2563
 • งบทดลอง ประจำงวด 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( เดือนกุมภาพันธ์ 2563)
  5 มีนาคม 2563
 • งบทดลอง ประจำงวด 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( เดือนมกราคม 2563)
  5 กุมภาพันธ์ 2563
 • งบทดลอง ประจำงวด 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( เดือน ธันวาคม 2562)
  10 มกราคม 2563
 • งบทดลอง ประจำงวด 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( เดือน พฤศจิกายน 2562)
  10 ธันวาคม 2562
 • งบทดลอง ประจำงวด 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( เดือน ตุลาคม 2562)
  11 พฤศจิกายน 2562
 • เผยแพร่รายละเอียดประกอบการรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง วันที่ 30 กันยายน 2562
  22 ตุลาคม 2562
 • งบทดลอง ประจำงวด 12 ประจำปีงบประมาณ 2562 ( เดือนกันยายน 2562)
  16 ตุลาคม 2562
 • งบทดลอง ประจำงวด 9 ประจำปีงบประมาณ 2562 ( เดือนมิถุนายน 2562)
  30 กันยายน 2562
 • งบทดลอง ประจำงวด 10 ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนกรกฎาคม 2562)
  30 กันยายน 2562
 • งบทดลอง ประจำงวด 11 ประจำปีงบประมาณ 2562 ( เดือนสิงหาคม 2562)
  30 กันยายน 2562
 • งบทดลอง ประจำงวด 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ( เดือน ธันวาคม 2561)
  11 มกราคม 2562
 • งบทดลอง ประจำงวด 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ( เดือน พฤศจิกายน 2561)
  4 ธันวาคม 2561
 • เผยแพร่รายละเอียดประกอบการรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง วันที่ 30 กันยายน 2561
  28 พฤศจิกายน 2561
 • งบทดลอง ประจำงวด 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ( เดือน ตุลาคม 2561)
  5 พฤศจิกายน 2561
 • งบทดลอง ประจำงวด 12 ประจำปีงบประมาณ 2561 ( เดือน กันยายน 2561)
  8 ตุลาคม 2561
 • งบทดลอง ประจำงวด 11 ประจำปีงบประมาณ 2561 ( เดือน สิงหาคม 2561)
  11 กันยายน 2561
 • งบทดลอง ประจำงวด 10 ประจำปีงบประมาณ 2561 ( เดือน กรกฎาคม 2561)
  11 กันยายน 2561
 • งบทดลอง ประจำงวด 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือน มกราคม 2561)
  10 กรกฎาคม 2561
 • งบทดลอง ประจำงวด 5 ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือน กุมภาพันธ์ 2561)
  10 กรกฎาคม 2561